תנאי שימוש

שימוש באתר זה (להלן: "האתר") הינו בכפוף להוראות התקנון (להלן: "התקנון") בינך (להלן: "המשתמש/ת") ובין מפעילת האתר, עמותת סהר (להלן: "סהר"), וגלישתך בו תחשב כהסכמתך המפורשת לתנאיו.

סהר רשאית לשנות ולעדכן את הוראות התקנון מעת לעת,לפי שיקול דעתה הבלעדי,ולפיכך עליך לשוב ולקראו כל אימת שאת/ה מבקרו.

1. כללי
סהר-סיוע והקשבה ברשת- הינה עמותה ישראלית שלא למטרת רווח ומטרתה להעניק סיוע ראשוני ובסיסי באינטרנט לאנשים השוקלים התאבדות, לבני משפחותיהם, או לכל אדם אשר נושא ההתאבדות רלוונטי לגביו.
מטרת סהר היא להוות אוזן קשבת, לתמוך ולהדריך באמצעות האינטרנט אנשים אשר מצוקתם הנפשית מעמידה אותם בפני התאבדות, לרבות באמצעות חדרי צ'אט, פורומים, פנייה בדואר אלקטרוני, וכו' (להלן: "השירותים"). השימוש בשרותים אינו כרוך בתשלום.

2. השירותים
אתר זה הוקם על בסיס התנדבותי בלבד והשירותים הניתנים בו נועדו לספק אך ורק מענה ראשוני ומיידי לפונים. אין בשום מקרה לראות בשירותים אלו משום איבחון רפואי, מתן טיפול, הנחייה מקצועית רפואית, שיקום או חוות דעת פסיכולוגית. כמו כן, על אף שמפעילי האתר מויינו והוכשרו לתפקידם זה, אין הם פועלים כאנשי מקצוע (כגון: פסיכולוגים, רופאים) ואין לראות בדבריהם משום ייעוץ, המלצה או עזרה מקצועית. עם זאת, ייעשה כל מאמץ להפנות את הפונים, במקרה הצורך, לגורמים מקצועיים.

3. העדר קשר מתמשך
הפנייה והקשר באמצעות אתר זה עם מי מאנשי צוות סהר הינם על בסיס חד פעמי ובלתי מתמשך, וסהר תפעל לכך שכל הפניות החוזרות של אותו משתמש יטופלו על ידי אנשי צוות שונים.

4. אחריות
מובהר בזאת כי השימוש בשירותי האתר הינם באחריות המשתמש בלבד. סהר, מנהליה, עובדיה, מתנדביה, וכל האנשים הקשורים עימה לשם מתן השירותים נשוא תקנון זה, לא ישאו בכל אחריות לעניין כל נזק שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימושו של המשתמש באתר ובשירותיו, והמשתמש מתחייב לפצות את מי מהנ"ל בגין תביעה משפטית ו/או הוצאה אחרת הנובעות כתוצאה משימוש המשתמש בשירותי האתר.

5. דיסקרטיות ואנונימיות
אנשי סהר אינם מחוייבים בחובת סודיות מקצועית, אולם מדיניות סהר המפורשת היא שלא לגלות או לפרסם את פניות המשתמשים וכל מידע הכלול בהן, ולהקפיד על אנונימיות ודיסקרטיות מירביים הן של המשתמש והן של אנשי צוות סהר המסייעים לו (להלן: "המידע"). לפיכך, אינך נדרש/ת לגלות את זהותך לשם קבלת השירות, אולם אם בחרת לעשות כן, יהא זאת על אחריותך בלבד.

על אף זאת, סהר שומרת בידה את הזכות, לפי שיקול דעתה, לעשות שימוש במידע ולהעבירו לידי הרשויות המוסמכות באם: (1) נעשה שימוש באתר לשם ביצוע או כוונה לבצע מעשה בלתי חוקי (2) יש בשימוש באתר משום פגיעה או כוונה לפגוע בסהר, אנשיה, רכושה (3) במקרי חירום שבהם אנשי המקצוע בסהר מתרשמים כי נשקפת סכנת חיים למשתמש (4) כנדרש על פי החוק.

6. שימוש בלתי ראוי
סהר שומרת בידה את הזכות, לפי שיקול דעתה, למנוע בכל עת שימוש באתר על ידי המשתמש עקב שימוש לא ראוי בשירותים, לרבות כל שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם של אחרים באתר, פרסום והפצת חומר מסחרי, מעליב, בלתי מוסרי או שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות תקנון זה.